top of page

Eiendomsskatteprosjektet i Sauda Kommune

StartFragmentSAUDA - Juli 2012: Etter en periode med forberedelser, og møter med kommunen og de sakkyndige nemndene, er vi endelig i gang med eiendomsskatteprosjektet i Sauda kommune. Dette er et prosjekt vi har gledet oss til å komme i gang med. Sauda har valgt å omtaksere eiendommene som ligger innenfor den «gamle» skattesonen, slik at det i prin sippet er området som er utbygd på bymessig vis som takseres. I tillegg kommer verk og bruk i hele kommunen. Med andre ord er det eiendomsskattelovens § 3 e som gjelder for Sauda kommune.EndFragment

Besiktigerteamet i Sauda - klare for oppdraget: Fra venstre Håvard Tuvin Moberg, Mads Fatnes, besiktigelsesleder Thomas Kallevik, Svein Egil Fatnes, Per Kjellsen, Fredrik Fløgstad og Sindre J. Sønneland Moldenhagen

Besiktigerteamet i Sauda - klare for oppdraget: Fra venstre Håvard Tuvin Moberg, Mads Fatnes, besiktigelsesleder Thomas Kallevik, Svein Egil Fatnes, Per Kjellsen, Fredrik Fløgstad og Sindre J. Sønneland Moldenhagen.

For ESKAN AS framstår Saudaprosjektet nærmest som et totalprosjekt. Og det er huseierne i kommunen som merker dette best, siden besiktigerkorpset er en del av totalpakken. Sommerbesiktigelse er ideelt med tanke på bruk av studenter, og i Sauda har vi satt sammen et besiktigerkorps med relevant bakgrunn. Fire av de seks besiktigerne kommer fra kommunen, mens de to siste er rekruttert utenfra. Feltarbeidet ledes av en erfaren besiktigerleder, med lang erfaring fra eiendomsskatteprosjekter i landsdelen.

Innlegg - Eiendomsskatteprosjektet i Sauda Kommune

StartFragment

Sauda kommune, og spesielt bysentrum, gir besiktigerne mange gode faglige utfordringer. Her er det stor variasjon i bygningstyper, alder, tilstand og funksjon. Kvaliteten på det arbeidet besiktigerne gjør er avgjørende for totalkvaliteten i prosjektet, og også totaløkonomien i eiendomsskatteprosjektet. Derfor legger vi stor vekt på opplæringen av besiktigerne, og sørger for at de er godt kalibrert gjennom både rotasjon innad i teamene, og jevnlige kvalitetssikringsmøter på besiktigerrommet.

Når vi starter et nytt prosjekt med prosjekttilsatte besiktigere, legger vi stor vekt på opplæringen. Besiktigelseskurset vårt varer en uke, og går etter hvert over i ordinær besiktigelse. Men hele tiden legges det vekt på kvalitetssikring og kalibrering, tolking av takseringsreglene til sakkyndig nemnd, og praktisering av målereglene til Kartverket. Mens et annet viktig poeng er etableringen av gode arbeidsrutiner på eiendommen, noe som sikrer god flyt i arbeidet og en effektiv besiktigelse.

For kommuner med mye eldre bebyggelse blir det mye oppmåling av hus. Og Sauda kommune er ikke noe unntak. Alle faktaopplysninger registreres i besiktigerskjemaet, sammen med de skjønnsmessige vurderingene, før de oppdateres i Matrikkelen og KomTek eiendomsskatt.

Besiktigelseskurset: Fra venstre Håvard Tuvin Moberg, Sindre J. Sønneland Moldenhagen, Svein Egil Fatnes, Mads Fatnes, besiktigelsesleder Thomas Kallevik, Per Kjellsen og Fredrik Fløgstad

StartFragmentBesiktigelseskurset: Fra venstre Håvard Tuvin Moberg, Sindre J. Sønneland Moldenhagen, Svein Egil Fatnes, Mads Fatnes, besiktigelsesleder Thomas Kallevik, Per Kjellsen og Fredrik Fløgstad.EndFragment

Oppmåling: Her er det Svein Egil Fatnes og besiktigelsesleder Thomas Kallevik som kontrollerer at de har kommet fram til samme resultat

Oppmåling: Her er det Svein Egil Fatnes og besiktigelsesleder Thomas Kallevik som kontrollerer at de har kommet fram til samme resultat.​

Det er gjort et omfattende arbeid før feltarbeidet kan starte opp. Kommunen har ryddet i eiendomsgrenser og sirkeleiendommer, og ESKAN AS har laget besiktigelsesruter og kart med tilhørende besiktigerskjema. I tillegg har vi hatt flere fellesmøter og opplæring av de sakkyndige nemndene og administrasjonen. Takseringsreglene, eller rammer og retningslinjer om du vil, er utarbeidet og foreligger som et arbeidsdokument. Og med dette som basis er det klart for en sommer med besiktigelse av alle eiendommene i byen.

EndFragment

EndFragment

EndFragment

EndFragment

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page